XGK CPU (LS Standard Ladder Programming)

Premium CPU cho ứng dụng tốc độ cao và quy mô lớn

XGK-CPUUN

XGK-CPUHN

XGK-CPUSN

XGK-CPUU (Ultra capacity)

XGK-CPUH (High performance)

XGK-CPUA (Advanced)

CPU dòng Standard

XGK-CPUS (Standard)

XGK-CPUE (Economic)