XGK CPU (LS Standard Ladder Programming)

Premium CPU cho ứng dụng tốc độ cao và quy mô lớn

XGK-CPUUN

 • Program capacity: 256K steps

 • I/O points: 6,144

 • I/O device point: 65,536 (Remote I/O)

 • Processing speed: 8.5ns/step

XGK-CPUHN

 • Program capacity: 128K steps

 • I/O points: 6,144

 • I/O device point: 65,536 (Remote I/O)

 • Processing speed: 8.5ns/step

XGK-CPUSN

 • Program capacity: 64K steps

 • I/O points: 3,072

 • I/O device point: 65,536 (Remote I/O)

 • Processing speed: 8.5ns/step

XGK-CPUU (Ultra capacity)

 • Program capacity: 128K steps

 • I/O points: 6,144

 • I/O device point: 32,768 (Remote I/O)

 • Processing speed: 28ns/step

XGK-CPUH (High performance)

 • Program capacity: 64K steps

 • I/O points: 6,144

 • I/O device point: 32,768 (Remote I/O)

 • Processing speed: 28ns/step

XGK-CPUA (Advanced)

 • Program capacity: 32K steps

 • I/O points: 3,072

 • I/O device point: 32,768 (Remote I/O)

 • Processing speed: 28ns/step

CPU dòng Standard

XGK-CPUS (Standard)

 • Program capacity: 32K steps

 • I/O points: 3,072

 • I/O device point: 32,768 (Remote I/O)

 • Processing speed: 84ns/step

XGK-CPUE (Economic)

 • Program capacity: 16K step

 • I/O point: 1,536

 • I/O device point: 32,768 (Remote I/O)

 • Processing speed: 84ns/step