XGB Series

XGB là một micro PLC cung cấp hiệu suất tối đa với chi phí tối thiểu. Với chức năng vượt trội, XGB hỗ trợ các hệ thống điều khiển từ đơn giản đến phức tạp. Tăng cường các chức năng giao tiếp của nó, XGB cung cấp khả năng điều khiển tích hợp theo hướng người dùng. Dựa trên thế mạnh của mình, XGB có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực ứng dụng.

XBC/XEC-U

Block Type

XBC/XEC-H

 High Performance

XBC/XEC-SU

Block Type (Standard) 

XBC/XEC-E

Economic

XBM/XEM

Modular Type

I/O Module

Analog Module

Special Module