XBM SERIES (Ngôn ngữ lập trình Ladder)

XBM-DN16S

XBM-DR16S

XBM-DN32S

XBM-DN32H2

XBM-DN32HP

XEM-DN32H2

XEM-DN32HP

XBC-DR32H

XBC-DN32H

XBC-DR64H

XBC-DN64H

XBC-DR32H/DC

XBC-DN32H/DC

XBC-DR64H/DC

XBC-DN64H/DC

XEC SERIES (ngôn ngữ lập trình IEC)

XEC-DR32H

XEC-DN32H

XEC-DR64H

XEC-DN64H

XEC-DP32H

XEC-DP64H

XEC-DR32H/D1

XEC-DR64H/D1