PLC Main Unit

LX3V Series 

LX3VP Series 

LX3VE Series 

LX3VM Series 

Khối Mở Rộng | Expansion Modules | BD Board

Modules Mở Rộng

BD Board Mở Rộng