FX2N-8EYR

FX2N-8EYR

  • Khối mở rộng PLC FX Seri 8 ngõ ra Relay

  • Kích thước sản phấm