XGI CPU (IEC Standard Programming)

Premium CPU cho ứng dụng tốc độ cao và quy mô lớn

XGI-CPUUN

XGI-CPUU

XGI-CPUH

CPU dòng Standard

XGI-CPUS (IEC Standard)

XGI-CPUE (IEC Standard)