XGI CPU (IEC Standard Programming)

Premium CPU cho ứng dụng tốc độ cao và quy mô lớn

XGI-CPUUN

 • Program capacity: 2MBytes

 • I/O points: 6,144

 • I/O device point: 131,072 (Remote I/O)

 • Processing speed: 8.5ns/step

XGI-CPUU

 • Program capacity: 1MBytes

 • I/O points: 6,144

 • I/O device point: 131,072 (Remote I/O)

 • Processing speed: 28ns/step

XGI-CPUH

 • Program capacity: 512KBytes

 • I/O points: 6,144

 • I/O device point: 131,072 (Remote I/O)

 • Processing speed: 28ns/step

CPU dòng Standard

XGI-CPUS (IEC Standard)

 • Program capacity: 128KBytes

 • I/O points: 3,072

 • I/O device point: 32,768 (Remote I/O)

 • Processing speed: 28ns/step

XGI-CPUE (IEC Standard)

 • Program capacity: 64KBytes

 • I/O points: 1,536

 • I/O device point: 32,768 (Remote I/O)

 • Processing speed: 84ns/step