FX2N-16EYR

FX2N-16EYR

  • Khối mở rộng PLC FX Seri 16 ngõ ra Relay

  • Kích thước sản phấm