Encoder Tương Đối

Encoder Tuyệt Đối 

Encoder Bán Chạy

E6B2-CWZ6C 1024P/R 2M

Encoder Trục Dương Phi 6 , 1024 Xung

E6B2-CWZ6C 360P/R 2M

Encoder Trục Dương Phi 6 , 360 Xung

EL-B1A30-7LNB1/1024-JRE

Encoder Trục Âm Phi 30 , 1024 Xung

ERN 1387 2048 62S14-70

Encoder HEIDENHAIN 2048 xung

ECN 1313 2048 62S12-78

Encoder HEIDENHAIN 2048 xung

E80H30-1024-3-T-24

Encoder Trục Âm Phi 30 , 1024 Xung

E88H30-1024-6-L-5

Encoder Trục Âm Phi 30 , 1024 Xung

E100H35-1024-3-T-24

Encoder Trục Âm Phi 35 , 1024 Xung

E40S6-360-3-T-24

Encoder Trục Dương Phi 6 , 360 Xung

E40S6-1024-3-T-24

Encoder Trục Dương Phi 6 , 1024 Xung

E40S6-2000-3-T-24

Encoder Trục Dương Phi 6 , 2000 Xung

E40S6-2048-3-T-24

Encoder Trục Dương Phi 6 , 2048 Xung

E40H8-360-3-T-24

Encoder Trục Âm Phi 8 , 360 Xung

E40H8-1024-3-T-24

Encoder Trục Âm Phi 8 , 1024 Xung

E40H8-2000-3-T-24

Encoder Trục Âm Phi 8 , 2000 Xung

E40H8-2048-3-T-24

Encoder Trục Âm Phi 8 , 2048 Xung

E50S8-360-3-T-24

Encoder Trục Dương Phi 8 , 360 Xung

E50S8-1024-3-T-24

Encoder Trục Dương Phi 8 , 1024 Xung

E50S8-2000-3-T-24

Encoder Trục Dương Phi 8 , 2000 Xung

E50S8-2048-3-T-24

Encoder Trục Dương Phi 8 , 2048 Xung

ENC-1-1-T-24

Encoder Bánh Xe , 24VDC , 1 xung 1 mm

ENA-1000-2-T-24

Encoder Trục Dương Phi 10 , 1000 xung

ENA-2000-2-T-24

Encoder Trục Dương Phi 10 , 2000 xung

ENA-5000-3-T-24

Encoder Trục Dương Phi 10 , 5000 xung

E68S15-500-6-L-5

Encoder Trục Dương Phi 15 , 500 xung

E68S15-600-6-L-5

Encoder Trục Dương Phi 15 , 600 xung

E68S15-1024-6-L-5

Encoder Trục Dương Phi 15 , 1024 xung

ENH-100-1-L-5

Encoder Tay Quay Phi 80 , 100 xung